What is the meaning of "Thanh kiu bạn"? - Question about Vietnamese

có tức thị : cảm ơn các bạn

đó là cơ hội viết lách trong số những người nói theo một cách khác là thân thiết quen thuộc, thân thiết bè bạn ,...

  • Traditional Chinese (Taiwan)

Trong phỏng vấn nhằm nói tới thế mạnh của tôi thì vấn đáp như vậy nào?

@abcd4558 thanh kiu is how vietnamese say thank you, but some Vietnamese don't know how đồ sộ write thank you ví they write thanh kiu. but that's not the funniest part. "Bạn"=you, ví that sentence literally says "thank you you"

  • Traditional Chinese (Taiwan)

thanks

cảm ơn các bạn

that's "thank you" and "bạn" (means you in English)

  • Traditional Chinese (Taiwan)

thanks

Có tức thị cảm ơn các bạn
Thank you
Thanh kiu : gen Z hoặc sử dụng trong những lời nhắn, lời nói thưa hí hửng hằng ngày với bè bạn (ít dùng với những người rộng lớn hơn)

这个词的意思是“谢谢”

cảm ơn

  • Traditional Chinese (Taiwan)

thanks

cảm ơn

[News] Hey you! The one learning a language!

Do you know how đồ sộ improve your language skills❓ All you have đồ sộ vì thế is have your writing corrected by a native speaker!
With HiNative, you can have your writing corrected by both native speakers and AI 📝✨.

Sign up

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định

Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định chiều dòng điện chạy trong ống dây. chiều đường sức từ của thanh nam châm. chiều đường sức từ của dòng điện chạy trong dây

Học viện chính sách và phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Về tổ chức, Học viện trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác); quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; thành lập, phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.