TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN

Present Simple - Thì thời điểm hiện tại đơn là kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản nhất cần thiết nắm rõ vô hành trình dài đoạt được giờ đồng hồ Anh của nhỏ bé. Để dùng thuần thục thì này thì việc tập luyện và thực hiện bài xích tập dượt thông thường xuyên cực kỳ cần thiết. Vậy thời điểm hôm nay hãy nằm trong Tiếng Anh trẻ nhỏ BingGo Leaders mò mẫm hiểu ngay lập tức chủ thể “Tổng thích hợp bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 sở hữu đáp án”

1. Ôn tập dượt lý thuyết thì thời điểm hiện tại đơn lớp 5

Trước khi hợp tác vô thực hiện bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 thì nên nằm trong Tiếng Anh trẻ nhỏ BingGo Leaders ôn tập dượt lại lý thuyết cơ phiên bản của thì này nhé!

Bạn đang xem: TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN

1.1 Định nghĩa thì thời điểm hiện tại đơn 

Thì thời điểm hiện tại đơn Simple Present tense dùng làm thao diễn mô tả một hành vi mang ý nghĩa thông thường xuyên và bám theo thói thân quen hoặc những hành vi lặp chuồn tái diễn mang ý nghĩa quy luật hoặc thao diễn tả thực lý và thực sự minh bạch.

1.2 Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại đơn

Khi dạy dỗ những nhỏ bé thì thời điểm hiện tại đơn ba mẹ nên chú ý cho tới những tín hiệu cơ phiên bản nhằm nhỏ bé ghi lưu giữ và đơn giản và dễ dàng nhận ra thì này. Nắm vững vàng tín hiệu nhận ra sẽ hỗ trợ việc thực hiện bài xích tập dượt thời điểm hiện tại đơn lớp 5 của những nhỏ bé đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại đơn thông thường được nhận ra khi sở hữu những trạng kể từ chỉ gia tốc đi kèm theo như:

 •  Always (luôn luôn), Often (thường xuyên), usually (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).
 • Everyday/week/month/year (mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)
 • Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, mỗi tháng, mặt hàng quý, mặt hàng năm)
 • Once/ twice/ three times/ four times… a day/ week/ month/ year… (một lần/ nhì lần/ tía lần/ tứ lần… từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ: My Mother watches television everyday.

I drink milk every morning

She frequently goes vĩ đại the market

Thì thời điểm hiện tại đơn thông thường được sử dụng trong những câu thao diễn mô tả một thực sự minh bạch hoặc một vấn đề đã và đang được kiểm hội chứng.

Ví dụ: The sun rises in the East. - Mặt trời nẩy đằng đông

Thì thời điểm hiện tại đơn cũng xuất hiện nay trong những câu nhằm thao diễn mô tả tâm lý và xúc cảm ở thời gian thời điểm hiện tại. Một số động kể từ thông thường xuất hiện nay vô kiểu câu dạng này như:

 • Want - muốn
 • Like - Thích
 • Love - Yêu
 • Hate - Ghét
 • Need - Cần
 • Believe - tin yêu tưởng
 • Contain - kiềm chế
 • Taste - Nếm
 • Remember - nhớ
 • Understand - hiểu
 • Prefer - Thích

….

Ví dụ: I hate eating noodle

1.3 Công thức thì thời điểm hiện tại đơn

Công thức thì thời điểm hiện tại đơn 

Thể

Công thức động kể từ tobe

Công thức động kể từ thường

Khẳng định

S+is/am/are….

Trong đó 

I+am

He/She/It + is

We/They/You + are

S + V(e/es)+....

Cách tăng s/es

- Thêm “s” vào sau cùng đa số những động kể từ.

Ví dụ: He plays badminton in the morning

- Thêm es vô những động kể từ kết đôn đốc vị ch, sh, x, s

Ví dụ: She watches the movie .

- trả “y” trở nên “i” và tăng es vào sau cùng những động kể từ kết đôn đốc vị phụ âm  + y

She Studies at BingGo Leaders.

- Động kể từ bất quy tắc: go - goes, tự - does,...

Ví dụ: We goes vĩ đại bed at midnight.

Phủ định

S + Is/am/are + not...

Ví dụ: He is not a teacher

S + do/does + not + V (nguyên thể)

Ví dụ: He don’t lượt thích fish

Nghi vấn

- Yes/ No question:

Is/am/are (not) + S +.... ?

Yes, S + Is/am/are.

No, S + is/am/are.

Ví dụ: Are they your friends?

Yes, they are.

- Wh-question:

Wh + do/does(not) + S + V(nguyên thể)

Ví dụ What is this?

- It is a book

- Yes/ No question:

Do/ Does (not) + S + V(nguyên thể)

Yes, S + do/ does

No, S + don’t/ doesn’t

Ví dụ: Do you speak English

Yes, I do

- Wh - question

Xem thêm: Bánh sinh nhật icon cô gái đẹp

Wh + do/does(not) + S + V (nguyên thể)

Ví dụ: Why don’t you go there?

- Because I am busy

Tham khảo thêm: Cách tăng s/es vô thì thời điểm hiện tại đơn “hạ gục” những dạng bài xích phân chia động từ

2. Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn lớp 5 sở hữu đáp án

Sau đó là tổ hợp những bài xích tập dượt thời điểm hiện tại đơn lớp 5 với nhiều dạng khác nhau bài xích không giống nhau, kỳ vọng sẽ hỗ trợ ích trong các công việc học tập giờ đồng hồ Anh của những nhỏ bé.

Bài tập dượt 1: Chọn đáp án đúng

1. I usually ______ vĩ đại school by bus.

a. walk b. walking c. walked d. walks

2. She always _____ her homework.

a. tự b. does c. doing d. done

3. They _______ at the park on weekends.

a. plays b. playing c. play d. played

4. _____ you lượt thích ice cream? 

a. Do b. Does c. Did d. Doing

5. My mèo always _______ on the couch.

a. sleep b. sleeping c. sleeps d. slept

6. Dogs usually ______ in the yard.

a. play b. played c. plays d. playing

7. I _____ my bed every morning.

a. make b. making c. makes d. maked

8. She _____ her vegetables.

a. eating b. eat c. eats d. ate

9. We always _____ our homework after school.

a. does b. did c. tự d. done

10. My grandparents _____ on Sundays.

a. visit b. visited c. visits d. visiting

11. The sun _____ in the sky.

a. shine b. shining c. shines d. shone

12. What time _____ you go vĩ đại bed at night?

a. tự b. does c. did d. doing

13. My parents _____ a new xế hộp.

a. bought b. buy c. buys d. buying

14. I _____ my teeth before going vĩ đại bed.

a. brushing b. brushes c. brush d. brushed

15. My mèo often _____ on the windowsill.

a. jump b. jumps c. jumped d. jumping

16. She _____ her bicycle vĩ đại school every day.

a. rides b. riding c. rode d. ride

17. They _____ soccer in the park on Sundays." 

a. play b. playing c. plays d. played

18. My dad _____ the newspaper in the morning." 

a. read b. reads c. reading d. readed

19. We _____ English at school." 

a. learning b. learns c. learned d. learn

20. The Earth _____ around the sun." 

a. move b. moves c. moved d. moving

Bài tập dượt 2: Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn lớp 5 phân chia những động kể từ sau

 1. My mèo (like) _______ vĩ đại chase mice.
 2. The sun (shine) _______ brightly in the sky.
 3. We (eat) _______ breakfast every morning.
 4. John and Sarah (watch) _______ TV in the evening.
 5. She (play) _______ the piano beautifully.
 6. They (walk) _______ vĩ đại school every day.
 7. I (read) _______ an interesting book right now.
 8. The birds (sing) _______ sweetly in the tree.
 9. The dog (bark) _______ loudly when someone comes vĩ đại the door.
 10. My mom (cook) _______ dinner for us in the evening.
 11. The bus (arrive) _______ at the station at 8:30 AM.
 12. I (go) _______ vĩ đại the park with my friends on weekends.
 13. They (have) _______ a delicious lunch every day.
 14. He (clean) _______ his room every Saturday morning.
 15. Maria (read) _______ a book before bedtime.
 16. We (visit) _______ our grandparents once a month.
 17. The mèo (sleep) _______ on the couch all afternoon.
 18. The children (swim) _______ in the pool in the summer.
 19. My dad (work) _______ as a doctor at the hospital.
 20. The flowers (bloom) _______ beautifully in the garden.

Bài tập dượt 3: Sử dụng những động kể từ cho tới sau đây nhằm điền vô vị trí trống không tương thích.

cause(s) – connect(s) – drink(s) – live(s) – open(s) – speak(s) – take(s)

 1. She _______________ French fluently.
 2. My sister _______________ a lot of tea in the morning.
 3. The store _______________ at 9 AM every day.
 4. Loud music can _______________ disturbances in the neighborhood.
 5. They _______________ in a big house in the countryside.
 6. The bridge _______________ two islands.
 7. He _______________ Spanish with his friends.
 8. I always _______________ a book vĩ đại read before bed.
 9. The xế hộp _______________ a lot of fuel.
 10. This road _______________ vĩ đại the đô thị center.
 11. I always _______________ a glass of water before bed.
 12. Smoking can _______________ health problems.
 13. The school _______________ at 8 AM.
 14. She _______________ with a strong accent.
 15. They _______________ care of their garden every weekend.
 16. Cell phones _______________ people around the world.

Bài tập dượt 4: Hoàn trở nên câu với kể từ cho tới sẵn.

E.g.: You / lượt thích / ice cream. => Do you lượt thích ice cream?

 1. She / watch / TV in the evening. => __________
 2. They / play / soccer on Saturdays. => __________
 3. He / speak / three languages. => __________
 4. The dog / bark / when someone comes vĩ đại the door. => __________
 5. My mom / cook / dinner for the family. => __________
 6. It / rain / a lot in the winter.  => __________
 7. she / lượt thích / chocolate => __________
 8. swimming / go / they  => __________
 9. music / he / listen to  => __________
 10. the park / walk / we => __________
 11. cats / mice / chase => __________
 12. breakfast / eat / I => __________
 13. loudly / speak / they => __________
 14. rain / it / often => __________

Bài tập dượt 5: Hoàn trở nên đoạn đối thoại sau bằng phương pháp dùng thì thời điểm hiện tại đơn.

Mark: (1) Hi Laura, (you / like) ____________ vĩ đại the movies tonight?

Laura: (2) (I / love) ____________ vĩ đại, but (3) (I / not have) ____________ any money right now. (4) (I / save) ____________ for my upcoming vacation.

Mark: (5) (I / understand). How about we watch a movie at my place instead?

Laura: (6) That's a great idea. (7) (I / bring) ____________ some snacks.

Mark: (8) Perfect! (I / set) ____________ everything up.

Laura: (9) (I / look) ____________ forward vĩ đại it.

Xem thêm: Kinh tế vi mô là gì? Phân biệt thế nào với kinh tế vĩ mô

Mark: (10) (I / too).

3. Đáp án bài tập thì hiện tại đơn lớp 5

Đáp án bài xích 1

 1. d
 2. b
 3. c
 4. a
 5. c
 6. a
 7. c
 8. c
 9. c
 10. c
 11. b
 12. b
 13. b
 14. b
 15. a
 16. a
 17. b
 18. b
 19. d
 20. b

Đáp án bài xích 2: 

 1. likes
 2. shines
 3. eat
 4. watch
 5. plays
 6. walk
 7. am reading
 8. sing
 9. barks
 10. cooks
 11. arrives
 12. go
 13. have
 14. cleans
 15. reads
 16. visit
 17. sleeps
 18. swim
 19. works
 20. bloom

Đáp án bài xích 3 

 1. speaks
 2. drinks
 3. opens
 4. cause
 5. live
 6. connects
 7. speaks
 8. take
 9. takes
 10. connects
 11. drink
 12. cause
 13. opens
 14. speaks
 15. take
 16. connect

Đáp án bài xích 4

 1. Does she watch TV in the evening?
 2. Do they play soccer on Saturdays?
 3. Does he speak three languages?
 4. Does the dog bark when someone comes vĩ đại the door?
 5. Does my mom cook dinner for the family?
 6. Does it rain a lot in the winter?
 7. She likes chocolate.
 8. They go swimming.
 9. He listens vĩ đại music.
 10. We walk in the park.
 11. Cats chase mice.
 12. I eat breakfast.
 13. They speak loudly.
 14. It often rains.

Đáp án bài xích 5

 1. Hi Laura, tự you like
 2. I love
 3. I don't have
 4. I'm saving
 5. I understand
 6. I'd love
 7. I'll bring
 8. Perfect! I'll set
 9. I look
 10. I do

4. Kết luận

Học lý thuyết nên song song với thực hành thực tế, thực hiện bài xích tập dượt sẽ hỗ trợ những nhỏ bé lưu giữ kiến thức và kỹ năng lâu rộng lớn. Tuy nhiên ba mẹ cũng cần phải cảnh báo chớ nghiền những nhỏ bé học tập, thực hiện bài xích tập dượt rất nhiều điều này cũng rất có thể phản thuộc tính thực hiện nhỏ bé ngán ghét bỏ học tập giờ đồng hồ Anh. Hy vọng những bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 bên trên cung ứng kiến thức và kỹ năng vững vàng vàng cho tới hành trình dài đoạt được giờ đồng hồ Anh của nhỏ bé.

Tham khảo thêm: 5 phút ôn tập dượt gom nâng cấp kĩ năng thực hiện bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn

BÀI VIẾT NỔI BẬT


NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ H2O.

NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ H2O - Hướng dẫn cân bằng phản ứng hóa học của tất cả phương trình hóa học thường gặp giúp bạn học tốt môn Hóa.

Vẽ các con vật chibi cute siêu dễ – YeuTre.Net

Vẽ các con vật chibi là một trong những mẫu vẽ được các bé ưa chuộng nhất hiện nay. Đây là một phong cách hoạt hình độc đáo, được đánh giá là rất dễ thương và ngộ nghĩnh với các nét nhân vật dễ thương.