50 Bài tập Thì hiện tại đơn cực hay có lời giải.

Bài ghi chép 50 Bài tập dượt Thì lúc này đơn vô cùng hoặc với lời nói giải bao gồm rất đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Thì lúc này đơn và bên trên 50 bài bác tập dượt về Thì lúc này đơn tinh lọc, với đáp án cụ thể khiến cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Thì lúc này đơn.

50 Bài tập dượt Thì lúc này đơn vô cùng hoặc với lời nói giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: 50 Bài tập Thì hiện tại đơn cực hay có lời giải.

- Diễn đạt một thói quen thuộc hoặc hành vi lặp cút tái diễn vô hiện tại tại

- Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

- Sự việc xẩy ra vô sau này. Cách này thông thường vận dụng nhằm nói đến thời hạn biểu, lịch trình hoặc plan và đã được cố định và thắt chặt theo gót thời hạn biểu

- Sử dụng vô câu ĐK loại 1

2. Cấu trúc

Thể Động kể từ tobe Động kể từ thường
Khẳng toan

(+) S + am/is/are + ….

Trong đó:

I + am

We, You, They + are

He, She, It + is

Ví dụ: He is a student.

S + V(e/es) + ……

*Cách tăng s/es:

– Thêm s vô phí a đằng sau đa số những động từ: want-wants; work-works;…

– Thêm es vô những động kể từ kết giục bởi vì ch, sh, x, s: watch-watches; miss-misses; …

– Bỏ nó và tăng ies vào sau cùng những động kể từ kết giục bởi vì một phụ âm + y:study-studies;…

– Động kể từ bất quy tắc: go-goes; do-does; have-has…..

Ví dụ: I usually get up early.

Phủ toan

(-) S + am/is/are + not + ….

Ví dụ: I am not a doctor.

S + do/ does + not + V(ng.thể)

Ví dụ: I don’t lượt thích chicken.

Nghi vấn (?)

*Yes/No question:

Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

- Yes, S + am/ are/ is.

- No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ví dụ:

- Are they your friends?

- No. they aren’t.

*Wh- question:

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ví dụ:

- Who are you?

- I am your teacher.

*Yes/No question:

Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

- Yes, S + do/ does.

- No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ:

- Do you often go to tướng bed late?

- Yes, I vì thế.

*Wh- question:

Wh + do/ does(not) + S + V (ng.thể)….?

Ví dụ:

- Why don’t you go there?

- Because I am busy.

Lưu ý:

Cách vạc âm phụ âm cuối s/es: phụ thuộc vào phiên âm quốc tế chứ không hề phụ thuộc vào cơ hội ghi chép.

– /s/: Khi kể từ với tận nằm trong là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/

– /iz/: Khi kể từ với tận nằm trong là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường với tận nằm trong là những vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)

– /z/: Khi kể từ với tận nằm trong là vẹn toàn âm và những phụ âm còn lại

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ tần suất:

- Always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

Một số kể từ chỉ cường độ thông thường xuyên khác:

- Every day, every week, every month, every year,……. (mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng, từng năm)

- Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhị lần/ phụ vương lần/ tứ thứ tự ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Chia động kể từ vô ngoặc ở Thì lúc này đơn.

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a ngân hàng.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in Florida.

1. I am at school at the weekend.

2. She doesn’t study on Friday.

3. My students are not/ aren’t hard working.

4. He has a new haircut today.

5. I usually have breakfast at 7.00.

6. Does she live in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a ngân hàng.

9. Dog likes meat.

10. She lives in Florida.

Task 2. Chọn đáp án đích.

1. I don’t stay/ doesn’t stay at trang chính.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family xế hộp.

3. Doris don’t do/ doesn’t vì thế her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go to tướng bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

1. I don’t stay at trang chính.

2. We don’t wash the family xế hộp.

3. Doris doesn’t vì thế her homework.

4. They don’t go to tướng bed at 8.30 p.m.

5. Kevin doesn’t open his workbook.

6. Our hamster doesn’t eat apples.

7. You don’t chat with your friends.

8. She doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate in the yard.

10. The boy doesn’t throw stones.

Task 3. Điền trợ động kể từ nhằm câu đem nghĩa phủ toan.

1. I ………. lượt thích tea.

2. He ………. play football in the afternoon.

3. You ………. go to tướng bed at midnight.

4. They……….vì thế homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. live in a big house.

8. The mèo ………. lượt thích má.

Task 4. Chuyển sang trọng câu phủ toan.

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.

2. We take photos. - We ______________ photos.

3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.

4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.

5. Simon can read English books. - Simon ___________ read English books.

6. He listens to tướng the radio every evening. - She ___________ to tướng the radio every evening.

7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.

8. The children are at trang chính. - The children ___________ at trang chính.

9. The dog runs after the mèo. - The dog __________ after the mèo.

10. Lessons always finish at 3 o'clock. - Lessons _________________ at 3 o'clock.

1. She does not feed/ doesn't feed the animals.

2. We do not take/ don't take photos.

3. Sandy does not do/ doens't do the housework every Thursday.

4. The boys do not have/ don't have two rabbits.

5. Simon can not read/ can't read English books.

6. He does not listen/ doesn't listen to tướng the radio every evening.

7. Annie is not/ isn't the best singer of our school.

8. The children are not/ aren't at trang chính.

9. The dog does not run/ doesn't run after the mèo.

10. Lessons don't/ vì thế not always finish at 3 o'clock.

Task 5. Điền dạng đích của kể từ vô ngoặc.

1. She (not study) ………. on Saturday.

2. He (have) ………. a new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….má English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches má English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have (do not have ) breakfast every morning.

Task 6. Viết lại câu hoàn hảo kể từ những kể từ vẫn mang đến.

Eg: They / wear suits to tướng work? ⇒ Do they wear suits to tướng work?

1. She / not / sleep late at the weekends

2. we / not / believe the Prime Minister

3. you / understand the question?

4. David / want some coffee?

5. when / she / go to tướng her Chinese class?

6. why / I / have to tướng clean up?

7. they / not / work late on Fridays

8. she / have three daughters

1. She doesn’t sleep late at the weekends.

2. We don’t believe the Prime Minister.

3. Do you understand the question?

4. Does David want some coffee?

5. When does she go to tướng her Chinese class?

6. Why vì thế I have to tướng clean up?

7. They don’t work late on Fridays.

8. She has three daughters.

Task 7. Hoàn trở nên những thắc mắc sau.

1. How/ you/ go to tướng school/ ?

___________________________________ ?

2. what/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. where/ John/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. how long/ it/ take from London to tướng Paris/ ?

___________________________________ ?

5. how often/ she/ go to tướng the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. when/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. how often/ you/ study English/ ?

___________________________________ ?

8. what time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. where/ you/ play tennis/ ?

___________________________________ ?

10. what sports/ Lucy/ like/ ?

___________________________________ ?

1. How vì thế you go to tướng school?

2. What vì thế you do?

3. Where does John come from?

4. How long does it take from London to tướng Paris?

5. How often does she go to tướng the cinema?

6. When vì thế you get up?

7. How often vì thế you study English?

8. What time does the film start?

9. Where vì thế you play tennis?

10. What sports does Lucy like?

Task 8. Hoàn trở nên cơ hội câu sau

1. ....... Jack lượt thích eating hamburgers? ⇒ Yes, ........

2. ....... you get up early on Sundays? ⇒ No, ........

3. ....... the students always work hard for the exam? ⇒ No, ........

4. ....... the train leave at noon every day? ⇒ Yes, ........

5. ....... he often play the guitar? ⇒ No, ........

6. ....... they take a xe taxi to tướng school every morning? ⇒ Yes, ........

7. ....... Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? ⇒ No, ........

8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? ⇒ Yes, ........

1. Does Jack lượt thích eating hamburgers? ⇒ Yes, he does.

2. Do you get up early on Sundays? ⇒ No, I don't/ I vì thế not.

3. Do the students always work hard for the exam? ⇒ No, they don't/ they vì thế not.

4. Does the train leave at noon every day? ⇒ Yes, it does.

5. Does he often play the guitar? ⇒ No, he doesn't/ he does not.

6. Do they take a xe taxi to tướng school every morning? ⇒ Yes, they vì thế.

7. Do Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? ⇒ No, they don't/ they vì thế not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? ⇒ Yes, it does.

Task 9. Chia những động kể từ vô ngoặc nhằm hoàn thành xong đoạn văn.

My cousin, Peter (have)...........a dog. It (be)...........an intelligent pet with a short tail and big đen ngòm eyes. Its name (be)...........Kiki and it (like)...........eating pork. However, it (never/ bite)...........anyone; sometimes it (bark)...........when strange guests visit. To be honest, it (be)...........very friendly. It (not/ like)...........eating fruits, but it (often/ play)...........with them. When the weather (become)...........bad, it (just/ sleep)...........in his cage all day. Peter (play)...........with Kiki every day after school. There (be)...........many people on the road, sánh Peter (not/ let)...........the dog lập cập into the road. He (often/ take)...........Kiki to tướng a large field to tướng enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)...........naughty, but Peter loves it very much.

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big đen ngòm eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not lượt thích (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, sánh Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog lập cập on the road. He (often/ take) often takes Kiki to tướng a large field to tướng enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Task 10. Hoàn trở nên cơ hội câu sau với kể từ vô ngoặc

1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

2. He (stay) up late? (sometimes)

3. I (do) the housework with my brother. (always)

4. Peter and Mary (come) to tướng class on time. (never)

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

6. You (go) shopping? (usually)

7. She (cry). (seldom)

8. My father (have) popcorn. (never)

1. My brothers often sleep on the floor.

2. Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. I always vì thế the housework with my brother.

4. Peter and Mary never come to tướng class on time.

5. Why does Johnson always get good marks?

6. Do you usually go shopping?

7. She seldom cries.

8. My father never has popcorn.

PHẦN III. BÀI TẬP BỔ SUNG

Exercise 1. Rewrite the following sentences in negative size.

1. They always go to tướng the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at trang chính.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going to tướng bed.

Đáp án:

1. They don’t always go to tướng the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at trang chính.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going to tướng bed.

Exercise 2. Put the correct size of the verbs.

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

Xem thêm: Hai vecto bằng nhau khi nào? Lý thuyết vecto toán 10

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) to tướng the thể hình after work.

5. The mèo __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) to tướng eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) to tướng different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She __________ (study) hard sánh that she can get into a top university.

17. We __________ (travel) to tướng different countries every summer.

18. The company __________ (develop) innovative products to tướng stay ahead in the market.

19. He __________ (work) tirelessly to tướng achieve his goals.

20. I __________ (work) as a Marketing editor in AHK company.

Đáp án:

1. lives

2. study

3. play

4. goes

5. sleeps

6. likes

7. watch

8. travel

9. have

10. reads

11. works

12. arrives

13. drink

14. play

15. teaches

16. teaches

17. travel

18. develops

19. works

20. work

Exercise 3. Put the correct size of the verbs.

1. Sarah ___________ (go/goes) to tướng the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) to tướng travel to tướng new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Đáp án:

1. goes

2. study

3. watch

4. plays

5. eats

6. visit

7. works

8. like

9. barks

10. drinks

Exercise 4. Rewrite the following sentences as questions.

1. She lives in Thủ đô New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án:

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m.?

Exercise 5. Give the correct size of the verbs in brackets.

1. The flight (start) _______ at 6 a.m every Thursday.

2. I lượt thích Math and she (like) _______ Literature.

3. I (bake) _______ cookies twice a month.

4. My best friend (write) _______ to tướng má every week.

5. Jane always (take care) _______ of her sister.

6. My family (have) _______ a holiday in December every year.

7. Martha and Kevin (swim) _______ twice a week.

8. She (help) _______ the kids of the neighborhood.

9. Mike (be) _______ humor. He always (tell) _______ us funny stories.

10. Tiffany and Uma (be) _______ my friends.

Đáp án:

1. starts

2. likes

3. bake

4. writes

5. takes care

6. has

7. swim

8. helps

9. is – tells

10. are

Exercise 6. Give the correct size of the verb “to be”.

1. My dog _______ small.

2. She _______ a student.

3. We _______ ready to tướng get a pet.

4. My life _______ sánh boring. I just watch TV every night.

5. My husband _______ from California. I _______ from Vietnam.

6. We _______ (not/ be) late.

7. Emma and Betty_______ good friends.

8. _______ she a singer?

9. His sister _______ seven years old.

10. Trixi and Susi _______ my cats.

Đáp án:

1. is

2. is

3. are

4. is

5. is – am

6. are not

7. are

8. Is

9. is

10. are

Exercise 7. Write in a complete sentence.

1. How/ you/ go to tướng school/ ?

2. we/ not/ believe/ ghosts.

3. How often/ you/ study English/ ?

4. play/ in/ the/ soccer/ Mike/ doesn’t/ afternoons.

5. She/ daughters/ two/ have.

6. very/ much/ not/ like/ lemonade/ I

7. Wednesdays/ on/ It/ rain/ often.

8. never/ wear/ Jane/ jeans.

9. phone/ his/ on/ father/ Sunday/ Danny/ every

10. Austria/ I/ from/ be/ Vienna.

Đáp án:

1. How vì thế you go to tướng school?

2. We don’t believe in ghosts.

3. How often vì thế you study English?

4. Mike doesn’t play soccer in the afternoons.

5. She has two daughters.

6. I don’t lượt thích lemonade very much.

7. It often rains on Wednesdays.

8. Jane never wears jeans.

9. Danny phones his father on every Sunday.

10. I am from Vienna, Austria.

Exercise 8. Find words to tướng complete the following paragraph.

Mary (1) _______ a teacher. She (2) _______ English. The children love her and they (3) _______ a lot from her. Mary (4) _______ trang chính at 3.00 and (5) _______ lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (6) _______ swimming or she cleans her house. Sometimes, she (7) _______ her aunt and (8) _______ tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.

Đáp án:

1. is

2. teaches

3. learn

4. comes

5. has

6. goes

7. meets

8. drinks

Exercise 9. Complete the sentences below with suggested words in the box.

wake up

 open

 speak

 take

 do

 cause

 live

 play

 close

 live

 drink

1. Ann _______ handball very well.

2. I never _______ coffee.

3. The swimming pool _______ at 7.00 in the morning.

4. It _______ at 9.00 in the evening.

5. Bad driving _______ many accidents.

6. My parents _______ in a very small flat.

7. The Olympic Games _______ place every four years.

8. They are good students. They always _______ their homework.

9. My students _______ a little English.

10. I always _______ early in the morning.

Đáp án:

1. plays

2. drink

3. opens

4. closes

5. causes

6. live

7. take

8. vì thế

9. speak

10. wake up

Exercise 10. Find and correct the mistakes.

1. What does they wear at their school?

2. Do he go to tướng the library every week?

3. Windy always watch TV at 9 p.m before going to tướng bed at 10 p.m.

4. Sometimes, we goes swimming together with her family.

5. How does Linda carries such a heavy bag?

Đáp án:

1. does → do

2. Do → Does

3. watch → watches

4. goes → go

5. carries → carry

Exercise 11. Write in a complete sentence.

1. Minh/ usually/ not/ sleep/ early/ on the weekends.

2. You/ understand the questions from your teacher?

3. Her husband/ his colleague/ play/ tennis/ whenever/ they/ miễn phí.

4. My family/ normally/ eat/ breakfast/ 6.30.

5. San/ not/ phone/ mother/ Mondays.

Đáp án:

1. Minh doesn’t usually sleep early on the weekends.

2. Do you understand the questions from your teacher?

3. Her husband and his colleague play tennis whenever they are miễn phí.

4. My family normally eats breakfast at 6.30.

5. San doesn’t phone her mother on Mondays.

Exercise 12. Give the correct size of the verbs in brackets.

1. Look! He _______ (listen) to tướng us.

2. We _______ (stay) at a khách sạn this week.

3. I _______ (go) to tướng bed early on Sundays.

4. My mum is at the cửa hàng. She _______ (buy) a new dress.

5. Jill _______ (have) a lot of money.

6. They usually _______ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _______ (drive) sánh fast!

8. We _______ (meet) in Berlin each year.

9. We _______ (go) to tướng discos on Fridays.

10. He normally _______ (come) on time. I can’t hear you! 

11. I _______ (have) a shower.

12. Sam _______ (do) his homework at night. 

Đáp án:

1. is listening

2. are staying

3. go

4. is buying

5. has

6. leave

7. are driving

8. meet

9. go

10. comes

11. am having

12. does

Exercise 13. Give the correct size of the verbs in brackets.

Dear Editor!

I _______ (1. write) this letter because it _______ (2. seem) to tướng má that far too many changes _______ (3. take) place in my country these days, and, as a result, we _______ (4. lose) our identity. I _______ (5. live) in a small town but even this town _______ (6. change) before my eyes. For example, town authorities _______ (7. build) a burger place where my favorite restaurant used to tướng be. Our culture _______ (8. belong) to tướng everybody, and I _______ (9. not understand) why the town leaders _______ (10. not do) to tướng preserve it. They simply _______ (11. not care) . In fact, I _______ (12. think) of starting an action group. I _______ (13. appear) on a TV show on Friday evening to tướng make people aware of how important this issue is. It’s time for us to tướng start doing something before it _______ (14. get) too late. 

Đáp án:

1. am writing

2. seems

3. are taking

4. are losing

5. am living

6. is changing

7. are building

8. belongs

9. don't understand

10. aren't doing

11. don't care

12. am thinking

13. am appearing

14. gets

Xem tăng những bài bác tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh vô cùng hoặc với lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt Thì lúc này tiếp nối vô cùng hoặc với lời nói giải
  • Bài tập dượt Thì lúc này đơn và lúc này tiếp nối vô cùng hoặc với lời nói giải
  • Bài tập dượt Thì lúc này hoàn thành xong vô cùng hoặc với lời nói giải
  • Bài tập dượt Thì lúc này ngày nay hoàn thành xong tiếp nối vô cùng hoặc với lời nói giải

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo gót dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.


BÀI VIẾT NỔI BẬT