1000 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI Y DƯỢC (theo bài - có đáp án FULL)

1000 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI _ Y DƯỢC (theo bài bác - với đáp án FULL)

Đang chuyển vận... (xem toàn văn)

Bạn đang xem: 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI Y DƯỢC (theo bài - có đáp án FULL)

Tài liệu giới hạn coi trước, nhằm coi không hề thiếu mời mọc chúng ta lựa chọn Tải xuống

Xem thêm: Hướng dẫn vẽ tranh đề tài phong cảnh làng quê Việt Nam đơn giản của học sinh cấp 2

Xem thêm: Lịch vạn niên 2024 - Xem lịch âm, lịch dương, giờ hoàng đạo theo ngày tháng

Thông tin tưởng tài liệu

TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC HAY NHẤT CÓ TẠI “TÀI LIỆU NGÀNH DƯỢC HAY NHẤT” ;https:123doc.netusershomeuser_home.php?use_id=7046916. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN MÔ PHÔI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC VÀ CÁC TRƯỜNG KHÁC, GIÚP SINH VIÊN HỆ THỐNG, ÔN TẬP VÀ THI TỐT MÔN MÔ PHÔI

1000 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI THEO BÀI - TỔNG HỢP TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC LỚN (UMP, CTUMP, Y DƯỢC HÀ NỘI, Y DƯỢC HUẾ, ) _ CĨ ĐÁP ÁN FULL PHƠI BẠCH HUYẾT BIỂU MƠ MƠ DA VÀ PHỤ THUỘC MÔ LIÊN KẾT NỘI TIẾT MÔ PHƠI ĐẠI CƯƠNG SINH DỤC THẦN KINH THỊ GIÁC THÍNH GIÁC TIẾT NIỆU TIÊU HĨA TIM MẠCH TUẦN HỒN HƠ HP Câu Thành phần cấu hình vïng vá cđa h¹ch: A) Xoang d-íi vá B) Xoang trung gian tham C) Dây xơ D) Trung tâm sinh đẻ Đáp án C Câu Cấu trúc với vùng tủ cđa h¹ch: A) Xoang d-íi vá B) Xoang trung gian tham C) Dây xơ D) Trung tâm sinh đẻ Đáp án C Câu Cấu trúc vùng tuỷ hạch: A) Mô võng B) Xoang trung gian tham C) Dây xơ D) Dây tuỷ Đáp án B Câu Cấu trúc kết cấu lách: A) Trung tâm sinh đẻ B) Xoang d-ới vỏ C) Xoang tĩnh mạch máu D) Dây xơ Đáp án B Câu Cấu trúc nằm trong quan tiền bạch huyết trung -ơng: A) Hạch bạch huyết B) Lách C) Tuyến ức D) Mảng Payer Đáp án C Câu Mô bạch huyết vùng tuỷ hạch: A) Trung tâm sinh đẻ B) Dây tuỷ C) Xoang tuỷ D) Dây xơ Đáp án B Câu Các tế bào cảm giác lympho T hiệu quả cho tới biệt hoá: A) Lympho bào B B) Nguyên bào B C) Nguyên bào T D) T-ơng bào Đáp án B Câu Mảng Payer hồi tràng điểm luyện trung: A) Hạch bạch huyết B) Nang bạch huyết C) Điểm bạch huyết D) T-ơng bào đại thực bào Đáp án B Câu T-ơng bào đ-ợc biệt hoá từ: A) Lympho T B) Lympho B C) Đại thực bào D) Tế bào võng Đáp án B Câu 10 Cấu trúc cã vïng tủ cđa tun øc: A) TÕ bµo tuyến ức B) Tế bào võng-biểu tế bào C) Tiểu thể Hassall D) Đại thực bào Đáp án C Câu 11 CÊu tróc chØ cã vïng vá cđa tun øc: A) TÕ bµo tun øc B) TÕ bµo vâng-biĨu tế bào C) Tiểu thể Hassall D) Hàng rào ngày tiết - tuyến ức Đáp án D Câu 12 Cấu trúc nằm trong tuỷ đỏ tía lách: A) Trung tâm sinh đẻ B) Xoang tĩnh mạch máu C) Mô võng D) Tiểu động mạch máu lách Đáp án B Câu 13 Tế bào ko nằm trong hệ bạch huyết miễn kháng A) Tế bào võng B) T-ơng bào C) D-ỡng bào D) Đại thực bào Đáp án C Câu 14 Lách ko thực chức năng: A) Lọc dòng sản phẩm bạch huyết B) Dữ trữ ngày tiết C) Tiêu huỷ hồng huyết cầu già nua D) Tạo lympho bào Đáp ¸n A C©u 15 Vïng phơ thc tun øc cđa h¹ch b¹ch huyÕt: A) Vïng vá B) Vïng cËn vá C) Vùng tuỷ D) Vùng rốn hoạnh họe Đáp án B Câu 16 Tế bào võng dạng: A) Dạng nguyên vẹn bào sợi B) Dạng tế bào bào C) Dạng D) Dạng xoè ngón Đáp án C Câu 17 Bạch huyết ko l-u thông hoạnh họe nhờ cấu trúc: A) Xoang d-íi vá B) Xoang trung gian tham C) Xoang tuỷ D) Dây tuỷ Đáp án D Câu 18 Lympho T loại tế bào hiệu ứng: A) Tế bào làm cho độc B) Tế bào tương hỗ C) Tế bào ký ức D) Tế bào tiết lympho kin Đáp ¸n C C©u 19 ë vïng vá tuyÕn øc, c¸c tế bào võng-biểu tế bào nhập cuộc tạo nên nên: A) Hệ thống mạch bạch huyết B) Hàng rào ngày tiết - tuyến ức C) Tiểu thể Hassall D) Tiểu hòn đảo tạo nên huyết Đáp án D Câu trăng tròn Mô bạch huyết vùng vỏ hạch: A) Trung tâm sinh đẻ B) D©y nang C) TiĨu thĨ Malpighi D) Xoang d-íi vá Đáp án A Câu 21 Đặc điểm tuyến ức: A) Là Cơ quan tiền bạch huyết trung -ơng B) Có cÊu tróc vïng: vïng vá, vïng cËn vá vµ vùng tuỷ C) Phát triển mạnh sau thời kỳ dậy D) Vung tuỷ với tỷ lệ tế bào rộng lớn vùng vỏ Đáp án A Câu 22 Cấu tróc kh«ng cã vïng vá tun øc: A) TÕ bào t-yến ức B) Đại thực bào C) Hàng rào ngày tiết - tuyến ức D) Tiểu thể Hassall Đáp án D Câu 23 Cấu trúc vùng tuỷ tuyến ức: A) Tế bào t-yến ức B) Đại thực bào C) Hàng rào ngày tiết - tuyến ức D) Tiểu thể Hassall Đáp án C Câu 24 Tuyến ức đặc điểm: A) Là quan tiền bạch huyết trung -ơng B) Là điểm lympho T sinh đẻ biệt hoá C) Các tế bào tuyến ức tạo nên tè thĨ Hassall ë vïng tủ D) TÕ bµo - biểu nhập cuộc tạo thành mặt hàng rào ngày tiết tuyến ức Đáp án C Câu 25 Cấu trúc ko nhập cuộc tạo thành mặt hàng rào máu-tuyến ức: A) Tế bào nội tế bào B) Tế bào tuyến ức C) Màng lòng mao quản D) Bào t-ơng tế bào võng - biểu tế bào Đáp án B Câu 26 Tế bào vông - biểu tế bào nhập cuộc tạo nên thành: A) Tế bào tuyến ức B) Đại thực bào C) Tiểu thể Hassall D) Hệ thống mao quản tuyến ức Đáp án C Câu 27 Đặc điểm vùng vỏ tuyến ức: A) Tế bào võng-biểu tế bào tạo thành mặt hàng rào ngày tiết tuyến ức B) Tế bào tuyến ức tạo nên trở nên tè thể Hassall C) Không với tế bào nội tế bào D) Mật chừng tế bào vùng vỏ Đáp án D Câu 28 Đặc điểm nang bạch huyết: A) Do lympho bào triệu tập tạo nên trở nên B) cũng có thể đứng rải rác rưởi hoặc triệu tập trở nên đám C) Nền tế bào võng D) Ngăn cơ hội với tế bào xung xung quanh màng xơ Đáp án D Câu 29 Đặc điểm nang bạch huyết: A) Còn đ-ợc gọi trung tâm sinh đẻ B) Có tính phân vô cùng C) Khi cách tân và phát triển không hề thiếu với hình cầu hình trứng D) Nằm vùng vỏ vùng utỷ hoạnh họe Đáp án D Câu 30 Đặc điểm kết cấu trung tâm sinh sản: A) Tạo tế bào link th-a B) Đại thực bào rung rinh số đông C) Chỉ thấy vùng vỏ hạnh D) Có vô cùng sẫm màu sắc vô cùng nhạt nhẽo màu sắc Đáp án D Câu 31 Đặc điểm hoạnh họe bạch huyết: A) Nằm đ-ờng tuần trả bạch huyết B) Có cấu hình vïng: vïng vá, vïng cËn vá vµ vïng tủ C) Vïng vá lµ vïng phơ thc tun øc D) Mô võng nhập cuộc nhập bộ phận kháng nâng Đáp án C Câu 32 Đặc điểm kết cấu chức hoạnh họe bạch huyết: A) Là điểm sinh lympho T B) Có nhiều nang bạch huyết vùng vỏ vùng tuỷ C) Không với gân máu vùng tuỷ D) Có chức thanh lọc dòng sản phẩm bạch huyết Đáp án D Câu 33 Đặc điểm kết cấu vùng vỏ hoạnh họe bạch huyết: A) Thành phần kháng nâng vỏ xơ vách xơ B) Chứa nhiều nang bạch huyết C) Bạch huyết l-u thông nhờ xoang bạch huyết D) Bạch huyết ngoài hoạnh họe nhờ mạch bạch huyết Đáp án D Câu 34 Chức ko đ-ợc thực hoạnh họe bạch huyết: A) Tạo lympho bào B) Là điểm c- trú lympho T C) Có khả thực bào dị vật D) Là điểm dự trữ bạch huyết Đáp án D Câu 35 Thành phần ko nhập cuộc kết cấu tuỷ white lách: A) Tiểu động mạch máu lách B) Trung tâm sinh đẻ C) áo bạch huyết D) Mô võng Đáp án D Câu 36 Xoang tĩnh mạch máu nhu tế bào lách Điểm sáng cấu trúc: A) Là mao quản loại xoang B) Chia nhánh lắt léo C) Tạo trở nên l-ới phức tạp D) Thành với cấu hình lớp: nội tế bào màng lòng tế bào xung quanh mạch Đáp án D Câu 37 Dây Billroth nhu tế bào lách đặc ®iĨm cÊu tróc: A) Lµ khèi xèp cã nỊn lµ tế bào võng B) Là điểm triệu tập tế bào lympho B lympho T C) Là điểm xài huỷ hồng huyết cầu già nua D) Chứa chan chứa tế bào tự động Đáp án B Câu 38 Thành phần than vãn gia cấu hình tuỷ đỏ tía lách: A) Dây xơ B) Dây Billroth C) Dây tuỷ D) Trung tâm sinh đẻ Đáp án B Câu 39 Thành phần than vãn gia cấu hình tuỷ white lách: A) Dây xơ B) Dây Billroth C) Dây tuỷ D) Trung tâm sinh đẻ Đáp án D Câu 40 Đặc điểm tuần trả lách: A) Hệ thống cửa ngõ động mạch máu B) Hệ thống cửa ngõ tĩnh mạch máu C) Hệ thống tuần trả kín tuần trả há D) Hệ thống tuần trả trung gian tham kín há Đáp án C A) Cung động mạch máu mái ấm B) Cung động mạch máu mái ấm C) Cung động mái ấm D) Cung động mạch máu mái ấm Đáp án A Câu 34 Động cảnh với xuất xứ kể từ A) Cung động mạch máu mái ấm B) Cung động mạch máu mái ấm C) Cung động mái ấm D) Cung động mạch máu mái ấm Đáp án C Câu 35 Động mạch cảnh với xuất xứ kể từ A) Cung động mạch máu mái ấm B) Cung động mạch máu mái ấm C) Cung động mái ấm D) Cung động mạch máu mái ấm Đáp án A Câu 36 Động mạch x-ơng bàn giẫm với xuất xứ kể từ A) Cung động mạch máu mái ấm B) Cung động mạch máu mái ấm C) Cung động mái ấm D) Cung động mạch máu mái ấm Đáp án B Câu 37 Đoạn quai động mạch máu mái ấm với xuất xứ kể từ A) Cung động mạch máu mái ấm B) Cung ®éng m¹ch chđ C) Cung ®éng chđ D) Cung động mạch máu mái ấm Đáp án D Câu 38 Đoạn ngay sát động mạch máu d-ới đòn nên với xuất xứ A) Cung động mạch máu mái ấm nên B) Cung động mạch máu mái ấm nên C) Động mạch gian tham nhen nhóm nên D) Cung động mạch máu mái ấm nên Đáp án B Câu 39 Động mạch d-ới đòn trái ngược với xuất xứ A) Cung động mạch máu mái ấm trái ngược B) Cung động mạch máu mái ấm trái ngược C) Động mạch gian tham nhen nhóm trái ngược D) Cung động mạch máu mái ấm trái ngược Đáp án C Câu 40 Động mạch phổi trái ngược với xuất xứ A) Cung động mạch máu mái ấm trái ngược B) Cung động mạch máu mái ấm trái ngược C) Cung động mạch máu mái ấm trái ngược D) Cung động mạch máu mái ấm trái ngược Đáp án D Câu 41 ống động mạch máu với xuất xứ A) Cung động mạch máu mái ấm nên B) Cung động mạch máu mái ấm trái ngược C) Cung động mạch máu mái ấm nên D) Cung động mạch máu mái ấm trái ngược Đáp án D Câu 42 Động mạch phổi nên với xuất xứ A) Cung động mạch máu mái ấm nên B) Cung động mạch máu mái ấm nên C) Cung động mạch máu mái ấm nên D) Cung động mạch máu mái ấm nên Đáp án D Câu 43 Hệ tĩnh mạch máu ko nằm trong hệ tĩnh mạch máu nguyên vẹn phân phát phôi A) Hệ tĩnh mạch máu noÃn hoàng B) Hệ tĩnh mạch máu rốn C) Hệ tĩnh mạch máu D) Hệ tĩnh mạch máu rau củ Đáp án D Câu 44 Mao mạch nan hoa gan lì với xuất xứ kể từ A) Hệ tĩnh mạch máu noÃn hoàng B) HƯ tÜnh m¹ch rèn C) HƯ tÜnh m¹ch chÝnh D) Hệ tĩnh mạch máu rau củ Đáp án A Câu 45 Tĩnh m¹ch cưa cã ngn gèc tõ A) TÜnh m¹ch no·n hoàng nên B) Tĩnh mạch noÃn hoàng trái ngược C) Tĩnh mạch rốn nên D) Tĩnh mạch rốn trái ngược Đáp án A Câu 46 Tĩnh mạch rốn dẫn ngày tiết kể từ bánh rau củ vỊ gan lì cã ngn gèc tõ A) TÜnh m¹ch noÃn hoàng nên B) Tĩnh mạch noÃn hoàng trái ngược C) Tĩnh mạch rốn nên D) Tĩnh mạch rốn trái ngược Đáp án D Câu 47 ống tĩnh mạch máu hoặc ống Arantius đ-ợc tạo thành kể từ A) Tĩnh mạch noÃn hoàng nên B) Tĩnh mạch noÃn hoàng trái ngược C) Tĩnh mạch rốn nên D) Tĩnh mạch rốn trái ngược Đáp án D Câu 48 Tĩnh mạch cánh tay đầu trái ngược với xuất xứ A) Tĩnh mạch tr-ớc trái ngược B) Tĩnh mạch công cộng trái ngược C) Nhánh nối chéo cánh (nhánh nối liên chính) D) Tĩnh mạch sau trái ngược Đáp án C Câu 49 Tĩnh mạch mái ấm đ-ợc tạo nên kể từ A) Tĩnh mạch công cộng tĩnh mạch máu tr-ớc trái ngược B) Tĩnh mạch công cộng tĩnh mạch máu tr-ớc nên C) Tĩnh mạch D) Tĩnh mạch d-ới Đáp án B Câu 50 Tĩnh mạch cảnh cã ngn gèc tõ A) TÜnh m¹ch chÝnh tr-íc B) Tĩnh mạch công cộng C) Tĩnh mạch D) Tĩnh mạch d-ới Đáp án A Câu 51 Tĩnh mạch chậu công cộng đ-ợc tạo nên kể từ A) Tĩnh mạch d-ới B) Tĩnh mạch C) Tĩnh mạch công cộng D) Tĩnh mạch sau Đáp án D Câu 52 Tĩnh mạch xuất xứ kể từ tĩnh mạch máu d-ới A) Tĩnh mạch then trái ngược B) Tĩnh mạch th-ợng thận C) Tĩnh mạch tuyến sinh dục D) Tĩnh mạch buôn bán đơn Đáp án D Câu 53 §o¹n gan lì cđa tÜnh m¹ch chđ d-íi cã ngn gèc A) Tĩnh mạch rốn (tĩnh mạch gan lì xoang tĩnh mạch) B) Nhánh nối tĩnh mạch máu d-ới C) Tĩnh mạch nên D) Tĩnh mạch d-ới nên Đáp án A Câu 54 Đoạn tr-íc thËn cđa tÜnh m¹ch chđ d-íi cã ngn gèc A) Tĩnh mạch rốn (tĩnh mạch gan lì xoang tĩnh mạch) B) Nhánh nối tĩnh mạch máu d-ới C) Tĩnh mạch nên D) Tĩnh mạch d-ới nên Đáp án D Câu 55 Đoạn thËn cđa tÜnh m¹ch chđ d-íi cã ngn gèc A) Tĩnh mạch rốn (tĩnh mạch gan lì xoang tĩnh mạch máu gan) B) Nhánh nối tĩnh mạch máu d-ới C) Tĩnh mạch nên D) Tĩnh mạch d-ới nên Đáp án B Câu 56 Đoạn sau thËn cđa tÜnh m¹ch chđ d-íi cã ngn gèc A) Tĩnh mạch rốn (tĩnh mạch gan lì xoang tĩnh mạch) B) Nhánh nối tĩnh mạch máu d-ới C) Tĩnh mạch nên D) Tĩnh mạch d-ới nên Đáp án C Câu 57 Sau sinh tĩnh mạch máu rốn tha hóa tạo nên trở nên A) Dây chằng tròn trặn B) Dây chằng liềm C) Dây chằng hoành D) Dây chằng tĩnh mạch máu Đáp án A Câu 58 Sau sinh ống tĩnh mạch máu (ống Arantius) tạo nên trở nên A) Dây chằng tròn trặn B) Dây chằng liềm C) Dây chằng hoành D) Dây chằng tĩnh mạch máu Đáp án D Câu 59 Xoang đai đ-ợc tạo nên kể từ A) Sừng nên xoang tĩnh mạch máu B) Sừng trái ngược xoang tĩnh mạch máu C) Tĩnh mạch công cộng nên D) Tĩnh mạch công cộng trái ngược Đáp án B Câu 60 Sau sinh ống động mạch máu phát triển thành A) Dây chằng tròn trặn B) Dây chằng liềm C) Dây chằng động mạch máu D) Dây chằng hoành Đáp án C Câu Đặc điểm với mao mạch: A) Nằm tè động mạch máu tè tĩnh mạch: B) Thành với lớp: nội tế bào, màng lòng tế bào xung quanh mạch C) Nội tế bào màng lòng với lỗ hở D) Thực trao thay đổi hóa học ngày tiết tổ chức triển khai Đáp án D Câu Đặc điểm với mao quản với cửa ngõ sổ: A) Bào t-ơng tế bào nội tế bào với lỗ nội tế bào B) Màng lòng bảo phủ tế bào xung quanh mạch C) Thành với cấu hình lớp: nội tế bào, màng lòng tế bào xung quanh mạch D) Tế bào nước ngoài mạc với khả thực bào Đáp án A Câu Mao mạch loại xoang cấu trúc: A) Gan B) Lách C) Tuỷ x-ơng D) Phổi Đáp án D Câu Đặc điểm với mao quản với kín: A) Bào t-ơng tế bào nội tế bào lỗ nội tế bào B) Tế bào xung quanh mạch với nhánh bào t-ơng lâu năm C) Thành với cấu hình lớp: nội tế bào, màng lòng tế bào xung quanh mạch D) Tế bào nước ngoài mạc với khả thực bào Đáp án A Câu Phân loại động mạch máu tĩnh mạch máu, ng-ời tớ vào: A) Độ rộng lớn mạch B) Chiều dày trở nên mạch C) Thành phần áo D) Thành phần áo Đáp án C Câu Đặc điểm kết cấu trở nên tĩnh mạch máu không giống trở nên động mạch: A) Có áo đồng tâm B) Lớp nội tế bào ở C) Sợi chun nhẵn bộ phận hầu hết áo D) áo dầy với nhiêu mao gân máu Đáp án D Câu Thành động mạch máu trở nên tĩnh mạch máu không giống đặc điểm: A) Có áo đồng tâm B) Lớp nội tế bào ở C) Ngăn cơ hội áo áo màng ngăn chun D) Cơ nhẵn sợi chun trở nên hầu hết áo Đáp án C Câu Đặc điểm kết cấu mao quản loại xoang: A) Đ-ờng ngoằn bần hàn B) Lớp nội tế bào có khá nhiều hành lang cửa số C) phần lớn tế bào với khả thực bào xung quanh trở nên mạch D) Thành với lớp: nội tế bào, màng lòng tế bào xung quanh mạch Đáp án D Câu Mao gân máu nằm trong hƯ mao m¹ch kiĨu xoang: A) Xoang tÜnh m¹ch ë lách B) Mao mạch thở phổi C) Mao mạch chân so bì domain authority D) Mao mạch lớp đệm ống xài hoá thức Đáp án A Câu 10 L-ới mao quản nằm trong khối hệ thống cửa ngõ động mạch: A) L-ới mao quản thở B) Chùm mao m¹ch Mapighi C) L-íi mao m¹ch nan hoa D) L-ới mao quản nằm trong chân so bì Đáp án B Câu 11 Vị trí mao quản bạch huyết: A) Chân so bì màng mắt B) Trục link nhung mao ruột C) Chân so bì D) Hệ thần kinh trung ương trung -ơng Đáp án D Câu 12 Đặc điểm hệ bạch huyết: A) Bắt đầu tế bào link B) Khởi đầu ống kín đầu C) Thành với lớp: nội tế bào, màng lòng tế bào xung quanh mạch D) Chảy qua loa hoặc nhiều hoạnh họe bạch huyết Đáp án C Câu 13 Đặc điểm màng ngăn chun trong: A) Ngăn cơ hội áo áo B) Tạo trở nên nhiều tầng trở nên động mạch máu chun C) Chỉ thấy trở nên động mạch máu D) Do sợi chun sợi collagen tạo nên trở nên Đáp án C Câu 14 Đặc điểm động mạch máu chun: A) Là động mạch máu rộng lớn, ngay sát tim B) Màng ngăn chun mỏng dính có khá nhiều hành lang cửa số C) áo bộ phận chun phong phú và đa dạng D) Có gold color với khả đàn hồi Đáp án B Câu 15 Đặc điểm với mao quản loại xoang: A) Nằm tè động mạch máu tè tĩnh mạch máu B) Lớp nội tế bào với hành lang cửa số C) Khoảng gian tham bào tế bào nội tế bào rộng lớn D) Thành với cấu hình lớp Đáp án C Câu 16 Trong chuyên mục tĩnh mạch: A) Tĩnh mạch xơ B) Tĩnh mạch C) Tĩnh mạch chun D) Tĩnh mạch cơ-chun Đáp án C Câu 17 Đặc điểm tế bào xung quanh mạch A) Nằm màng lòng B) Có nhánh bào t-ơng lâu năm C) Có khả thực bào D) Bao với mao quản loại xoang Đáp án B Câu 18 Đặc điểm tế bào nước ngoài mạc: A) Màng lòng bảo phủ B) Có nhánh bào t-ơng lâu năm C) Có khả thực bào D) Bao với trở nên mao quản Đáp án C Câu 19 Hệ thống cửa ngõ tĩnh mạch máu thể: A) HƯ thèng m¹ch ë thËn B) HƯ thèng m¹ch d-ới đồi-tuyến yên ổn C) Hệ thống mạch phổi D) Hệ thống mạch lách Đáp án B Câu trăng tròn Đặc điểm không giống trở nên tĩnh mạch máu trở nên động mạch: A) Có áo đồng tâm B) Lớp nội tế bào ở C) Thành phần collagen h-ớng dọc cách tân và phát triển D) Tỉ lệ bộ phận áo thay cho thay đổi tuỳ loại Đáp án C Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) Đơn vị kết cấu chức phổi: Thuỳ phổi TiĨu th phỉi Chïm èng phÕ nang PhÕ nang B Cấu trúc trở nên tè truất phế quản: Lông đem Mô bạch huyết Sụn Cơ Reissessen C Cấu trúc ko nhập cuộc nhập chức đảm bảo truất phế quản lí Lông đem Mô bạch huyết Các tuyến nhầy tuyến trộn Cơ Reissessen D Cấu trúc ko nhập cuộc mặt hàng rào trao thay đổi khí phổi: Biểu tế bào thở Tế bào nội tế bào Màng lòng mao quản màng lòng biểu tế bào thở Cơ Reissessen D Cấu trúc ko nhập cuộc kết cấu truất phế nang: Phế bào Mao mạch thở Lông đem Đại thực bào C Cấu trúc vách gian tham truất phế nang: Phế bào Mao mạch thở Tế bào chứa chấp mỡ Đại thực bào A Biểu tế bào truất phế quản: Trụ fake tầng với lông đem Trụ đơn với lông đem Vuông đơn với lông đem Lát đơn với lông đem A Biểu tế bào tè truất phế quản: Trụ fake tầng với lông đem Trụ đơn với lông đem C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) Vuông đơn với lông đem Lát đơn với lông đem B Câu 15 A) B) C) D) CÊu tróc n»m gi÷a truất phế nang cạch nhau: Biểu tế bào tè truất phế quản lí tận: Trụ fake tầng với lông đem Trụ đơn với lông đem Vuông đơn với lông đem Lát đơn với lông đem C Đoạn cuối truất phế quản: PhÕ qu¶n TiĨu phÕ qu¶n TiĨu phÕ qu¶n tËn TiĨu truất phế quản lí thở C Tế bào nằm trong truất phế nang với chức chế tiết: Phế bào I Phế bào II Đại thực bào Tế bào chứa chấp mỡ B Cơ Ressessen với hóa học là: Cơ vân Cơ nhẵn Cơ tim Cơ biểu tế bào B Thần kinh phân bổ sinh hoạt Ressessen: Hệ thần kinh trung ương động vật hoang dã Hệ thần kinh trung ương thực vật Hệ thần kinh trung ương tự động hóa Hệ thần kinh trung ương nÃo-tuỷ B Đặc điểm mao quản thở ë phỉi: Mao m¹ch kiĨu xoang Mao m¹ch cã cưa tuột Thành với lớp: Nội tế bào, màng lòng tế bào xung quanh mao quản D) Đ-ờng kính th-ờng rộng lớn chiều dày vách gian tham truất phế nang Đáp án C Biểu tế bào thở Hàng rào trao thay đổi khí L-ới mao quản thở Vách gian tham truất phế nang Đáp án D Câu 16 Không khí lòng truất phế nang đ-ợc ngăn cơ hội với ngày tiết lòng mao quản thở nhờ: A) Biểu tế bào thở B) Hàng rào trao thay đổi khí C) L-ới mao quản thở D) Vách gian tham truất phế nang Đáp án B Câu 17 Cấu trúc quan trọng đặc biệt xuất hiện tự động tế bào biểu tế bào hô hấp: A) Lông đem B) Vi nhung mao C) Mâm khía D) Diềm bàn chải Đáp án A Câu 18 Tế bào ở trở nên lòng truất phế nang: A) Phế bào I B) Phế bào II C) Đại thực bào D) Tế bào chứa chấp mỡ Đáp án C Câu 19 Đoạn truất phế quản lí ko ở tè thuỳ phổi: A) Phế quản lí B) TiĨu phÕ qu¶n C) TiĨu phÕ qu¶n tËn D) TiĨu truất phế quản lí thở Đáp án A Câu trăng tròn Cấu trúc luôn luôn với tè truất phế quản: A) Tĩnh mạch phổi B) Động mạch phổi C) Mao mạch thở D) Chùm ống truất phế nang Đáp án B ... D) Cã tuyến ở mặt mũi tr-ớc tuyến giáp trạng Đáp án B Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu Nguồn gốc màng ối: A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A)... hóa học x-ơng D) Có xuất xứ kể từ trung tế bào Đáp án C Câu 49 Đặc điểm với tế bào sụn: A) Có khả phân loại B) Có bào quan tiền cách tân và phát triển C) Có khả tạo nên hóa học sụn D) Có xuất xứ kể từ trung tế bào Đáp án C Câu 50 Đầu... D) D? ?y xơ Đáp án B Câu Cấu trúc nằm trong quan tiền bạch huyết trung -ơng: A) Hạch bạch huyết B) Lách C) Tuyến ức D) Mảng Payer Đáp án C Câu Mô bạch huyết vùng tuỷ hạch: A) Trung tâm sinh đẻ B) D? ?y tuỷ

Ngày đăng: 09/02/2021, 16:01

Xem thêm: 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI _ Y DƯỢC (theo bài bác - với đáp án FULL)

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Blank Page

Tài liệu nằm trong người dùng

Tài liệu liên quan

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Thành phần hoạt tính – active ingredients là gì?

Việc sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần hoạt tính có thể tạo nên sự khác biệt trong việc chăm sóc làn da của bạn. Nhưng những thành phần như thế nào được xem là hoạt tính, chúng ta hãy cùng phân tích nhé. Thuật ngữ “thành phần hoạt tính” được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực chăm sóc da, nhưng trong nhiều trường